ഭൂമി മങ്ങുകയാണ് | The Earth’s getting dimmer


സമുദ്രങ്ങളുടെ ചൂട് കൂടുന്നത് കാരണവും നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഫലമായിയും ഭൂമിയുടെ തെളിച്ചം കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇരികുക്കയാണ്.

ഭൂമിയുടെ തെളിച്ചതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിണ്ട പഠനത്തിന് ശേഷം, അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് റിഫ്ലെക്ട ചെയുന്ന വെളിച്ചം ചന്ദ്രനിൽ പ്രധിധ്വനിക്കുന്നത് വച്ചുള്ള പഠനവും സാറ്റ്ലൈറ്റ് വിവിവരങ്ങളും വച് ഇതാ ഭൂമിയുടെ തെളിച്ചം കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറയുന്നു എന്ന് കണ്ടത്തി.

ഭൂമി ഇപ്പോൾ 20 വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് അര വാട്ട് കുറവ് പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭൂമിയുടെ പ്രതിഫലനത്തിലോ ആൽബിഡോയിലോ 0.5 ശതമാനം കുറവിന് തുല്യമാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ 30 ശതമാനത്തോളം ഭൂമി പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

മങ്ങിയ പ്രവണത കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രകടമായതായി ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഭൂമിയുടെ പ്രതിഫലനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനത്തിലൂടെ എത്രത്തോളം സൗരോർജ്ജം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചകമാകാം.

Post a Comment

0 Comments