നിങ്ങൾക്ക് തുമ്പികളെ ഇഷ്ടമാണോ? അവർ പതിയെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ ആക്കുകയാണ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രാണികളിൽ ഒന്നാണ് തുമ്പികൾ. ഓണക്കാലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമകളിൽ ഒന്നായ ഇവയെ അധികം കാലം കാണാൻ കഴിയില്ല. അതായത്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം, ഈ പ്രാണികൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ ആക്കുകയാണ്.

സൈന്റ്റ് ലൂയിസിൽ ഉള്ള Washington University യിലെ റെസീർച്ചേഴ്‌സ് ആണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ഇതിനോട് ഒപ്പം 319 തരം വെത്യസ്ത തുമ്പികളുടെ പടവും ചിറകുകളുടെ രൂപവും ചേർത്ത് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് iNaturalist യിന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവർ.

Dark Spot in wings

തുമ്പികളുടെ ചിറകിൽ ഒരു കറുത്ത മറുക് സാധാരണമാണ്, ഇത് ഇവർക്ക് ഇണ ചേരാനും മറ്റ് തുമ്പികളുടെ മുമ്പിൽ വലുതായി കാണിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം ഇത് ഇവക്ക് ഒരു ബാധിത ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു. ഈ പാടുകൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുന്നതാണ് കാരണം.

അവരുടെ സമീപകാല വിശകലനത്തിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട തുമ്പികളിൽ, ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയോടുള്ള പ്രതികരണം ഒഴിവാക്കാൻ, അവയുടെ ചിറകുകളിലെ പാടുകളിലെ നിറം കുറച്ചതായി കണ്ടെത്തി. കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രജനനത്തിനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്നു.

അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ മാറ്റം പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട തുമ്പികളെ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ, പെൺ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട തുമ്പികളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ട് ലിംഗഭേദങ്ങളും സമാനമായ രീതിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.


Post a Comment

0 Comments