പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് സ്ക്വിഡ്, വാട്ടർ ബിയർ എന്നിവയെ അയയ്ക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ട് നാസ

വത്യസ്തയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനായി വാട്ടർ ബിയറുകളെയും കണവയെയും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകാൻ പോവുക ആണ് എന്ന് നാസ പറഞ്ഞു.

ഗവേഷണം നടത്താൻ 5,000 ടാർഡിഗ്രേഡുകളെയും 128 ബേബി ഗ്ലോ-ഇൻ-ഡാർക്ക് ബോബ്‌ടെയിൽ സ്ക്വിഡുകളെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നാസ തീരുമാനിച്ചു.

സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ചരക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് അവ. ജല കരടികൾ ബഹിരാകാശത്തെ സമ്മർദ്ദകരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ എങ്ങനെ വസിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കാനും ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ അഭാവം സഹജമായ ബന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇവയെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്.

വാട്ടർ ബിയരുകൾ എത്ര തീവ്രമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. അതിനാൽ ഈ ജീവികളിൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്ന് നാസ പ്രസ് റീലീസിലുടെ അറിയിച്ചു.

ജൂൺ 3 ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം അടങ്ങുന്ന ചരക്കുകൾ കൊണ്ട്  ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും.

Post a Comment

0 Comments