വ്യാഴം ഇത്ര സുന്ദരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ് പങ്കിട്ട പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണു

വ്യാഴം: ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ്, സൗരയൂഥത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ' ഗ്യാസ് ഭീമൻ എല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ ഇത്ര മനോഹരമാണ് വ്യാഴം എന്ന് എന്നിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.
Post a Comment

0 Comments