ആകാശത്തിലെ ചെറിയ മങ്ങിയ വെളിച്ചം വരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ

ആകാശത്തിലെ ചെറിയ മങ്ങിയ വെളിച്ചം വരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ്  വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ
ADFOSCY

ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തദ്ദേശീയമായി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് വികസിപ്പിച്ചു, ഇതിന് ബഹിരാകാശത്തിലെ ഏറ്റവും മങ്ങിയ വെളിച്ചതിനെ വരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇതിന് 'ഏരീസ്-ദേവസ്താൽ ഫെയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് & ക്യാമറ (ADFOSC)' എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

നൈനിറ്റാളിലെ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേറ്റീവ് സയൻസസ് (ARIES) ആണ് ഈ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് വികസിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ഏറ്റവും വലിയ 3.6 മീറ്റർ ദേവസ്താൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്‌കോപ്പിൽ ഈ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് വിജയകരമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇത്.

ഇത് നിർമിക്കാൻ 4 കോടി രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ചിലവ്കുറവുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഈ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിനേക്കാൾ 2.5 മടങ്ങ് ചിലവ് കുറവാണ്. 

Post a Comment

0 Comments