ട്വിറ്റരിൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ട്വീറ്റ് അൺഡു ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വരും, എന്നാൽ സംഭവം ഫ്രീ അല്ല

ജിമെയിലെ മെയിൽ അൺസെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ ഒരു രീതിയിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ട്വീറ്റ് അൺഡു  ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതിക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ ഈ സേവനം സൗജന്യമല്ല, ട്വിറ്ററിൽ പുതിയതായി വരുന്ന സുബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജിലെ ഒരു സവിശേഷത മാത്രമാണ് ഇത്.

ജെയ്ൻ മഞ്ചുംഗ് വോംഗ്
ജെയ്ൻ മഞ്ചുംഗ് വോംഗ്
മാർച്ച് 5 ന് ട്വിറ്ററിന്റെ കോഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ സവിശേഷത ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദഗ്ധ ആയ ജെയ്ൻ മഞ്ചുംഗ് വോംഗ് ആണ്. ഇത് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമുള്ള സവിശേഷതയായിരിക്കാം എന്നത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും വോംഗ് ആണ്.

ഈ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്റർ സി‌എൻ‌ഇടിക്ക്(CNET) നൽകിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതിന്റെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വശത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (സിഇഒ) ജാക്ക് ഡോർസി ഫെബ്രുവരി 26 ന് ഒരു നിക്ഷേപക സമ്മേളനത്തിൽ കമ്പനി പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സവിശേഷതകൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ സവിശേഷതകൾ കമ്പനിക്കായി ഒരു പുതിയ വരുമാന സ്ട്രീം ചേർക്കും, ഇത് ഉപയോക്താക്കളെയും ബ്രാൻഡുകളെയും ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാകും.

Post a Comment

0 Comments